Ceza Mahkemesinde Mahkum Edilen, İstinafta Beraat Edebilir.

ekran-resmi-2016-10-27-09-41-53

Ceza mahkemeleri tarafından 20.07.2016 tarihinden sonra mahkum edilen sanıklar, karara süresinde itiraz etmeleri halinde dosyaları öncelikle istinaf incelemesine tabi olacak. Dosyaların gönderileceği Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Daireleri de gerektiğinde yerel mahkemece verilen mahkumiyet kararlarını kaldırarak doğrudan sanığın beraatine karar verebilecek.

      Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairelerinde yapılacak istinaf incelemesi, haksız yere (yerel mahkemece dosyanın yeterince incelenmemesi, hakimin etki altında kalıp taraflı-keyfi karar vermesi, avukat tayin edilmemesi veya ceza avukatı seçiminde yanılgıya düşülüp yeterli savunma yapılmaması v.s.) mahkumiyetine karar verilen sanıklar için ciddi bir 2. şanstır.

     Vatandaşlarımızın tamamı ve meslektaşlarımızın büyük bölümünün ceza yargılamasında bölge adliye mahkemesi (istinaf) uygulamasına henüz hakim olmadığı maalesef uygulamada dilekçelerden dahi anlaşılmakla, ceza alan sanıkların istinaf haklarını yeterince değerlendiremeyerek mağduriyete uğramamaları için oldukça teferruatlı bilgi gerektiren bölge adliye (istinaf) mahkemesi inceleme aşamalarını, karar verme sürecini ve istinaf incelemesi sonunda verilebilecek karar çeşitlerini kısaca özetlemeye çalıştım. Zira istinaf sürecinin değerlendirilememesinin çoğunlukla telafisi mümkün olmayacaktır.

Ceza yargılamasında istinaf incelemesinin aşamaları:

1. İstinaf başvurusu, Yerel Mahkemenin kabul edilebilirlik (süre, başvuru yetkisi, hükmün istinafa uygun olması) incelemesinden geçtikten sonra Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine gönderilir.

2. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi C. Savcılığı varsa eksikleri giderir, delilleri toplar,  tebliğname hazırlar ve taraflara tebliğini sağlar. ( bu maddenin uygulanması şuan için durdurulduğundan, bu aşama atlanacak)

3. Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kabul edilebilirlik incelemesini ve yetkisini kontrol eder.

4. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairesince incelenecek hususlar?

Dosyadaki deliller ve işlemler tamamlanmış mı?

Yerel Mahkeme kararı usul ve yasaya aykırılık içeriyor mu?

– Yerel mahkemenin dava konusuna ve oluşa ilişkin değerlendirmesi sübuta uygun mu?

5. Bölge Adliye Mahkemesi’nin İstinaf incelemesi sonucunda verilebileceği kararlar

a) Esastan red: Dosyada eksiklik, usul ve yasaya aykırılık, ispata yönelik değerlendirmede hata görmezse esastan red kararı verecek.

b) Düzelterek esastan red: Sadece basit  yazım-hesap hataları varsa; CMK. 303/1-c (kanunun madde numarası hatalı), -e (sanığın doğum ve suç tarihine göre gerekli indirimin hiç yapılmamış veya yanlış yapılmış olması), -f (artırma veya indirim sonunda hesap hatası yapılması), -g (TCK. 61 uygulamasında sıralamada hata) -h (harç ve yargılama giderleri tayininde hata) bentlerine aykırılık varsa bu aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verecek.

c) BozmaYerel mahkemenin kararında CMK.289 da belirtilen hukuka kesin aykırılık hallerinden biri varsa hükmün bozulmasına karar verecek ve dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü veren  mahkemeye yahut diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verecek.

d) Yerel Mahkeme Kararını Kaldırıp Esas Hakkında Yeniden Karar Verme; Diğer hukuka aykırılık hallerinde; özellikle mahkeme kararında hükme etki eden bir hukuka aykırılık, delil, işlem veya ispat bakımından değerlendirmede hata bulunması halinde Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırıp davaya baştan başlayacak, davanın yeniden görülmesi için duruşma hazırlığı işlemlerine geçecek, varsa toplanması gereken delilleri toplayacak, duruşma sonunda davanın esası hakkında yeni bir karar (beraat, düşme, mahkumiyet v.s.) verecektir.

       Şuan Türkiye’de; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Samsun  olmak üzere toplam 7  Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi vardır.

       Mahkum edilen bir sanığın gerekçeli istinaf dilekçesinin hazırlanması ciddi teknik bilgi, vakit ve emek gerektiren bir iştir. Hangi kararlara karşı, kimlerin istinaf yoluna başvurulabileceğini, istinaf kanun yoluna başvuru süresini, özellikle istinaf sebeplerini ve istinafta hangi delillerin-nasıl ileri sürülebileceğini, istinaf incelemesi sonunda hangi kararların ayrıca temyize de götürülebileceğini, kısacası istinaf dilekçesinin, sürecinin ve duruşmasının önemini bilen, ceza yargılamasında bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin incelemesine hakim bir ceza avukatı edinmeniz kanaatimce zorunludur.

       Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30