Hakkımda İddianame Düzenlenmiş, Ne Yapmalıyım?

980249_orig-670x300
Ceza M. Kanunu gereğince kovuşturma evresi C. Savcılığınca iddianame düzenlenmesi ile değil bu iddianamenin Mahkeme tarafından kabulü ile başlar.

Burada Cumhuriyet Savcılığınca kanuna ve usule uygun olmaksızın düzenlenen iddianameler (örneğin Şüpheli lehine toplanabilecek ve suçun sübutuna mutlak surette etki edecek bir delil toplanmaksızın tanzim olunan iddianame) sunulduğu Mahkeme tarafından 15 gün içinde iade edilmelidir.

Şüpheli veya Müşteki vekilinin de soruşturma aşamasında iddianamenin usulüne ve yasaya uygun düzenlenip düzenlenmediğini takip edip yasaya ve usule uygun olmayan iddianameler hakkında Mahkemeye sunulacak bir dilekçe ile gerekçesini belirterek iddianamenin iadesine karar verilmesini istemesi mümkün olmakla birlikte gereklidir de.

İddianamenin iadesini düzenleyen CMK 174 maddesi gereğince;

170. maddeye (örneğin; CMK 170/5 İddianamenin sonuç kısmında şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür) aykırı olarak düzenlenen,

Suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut bir delil toplanmadan ileri sürülen,

Gerektiği halde ön ödeme ve uzlaşma usulü uygulanmaksızın düzenlenen
İDDİANAMELERİN Mahkemece Cumhuriyet Savcılığı’na İADESİ gerekir.

İddianamenin iadesi sağlandıktan sonra Cumhuriyet Savcılığı iade kararında gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verebilir veyahut yeniden iddianame düzenleyerek Mahkemeye gönderebilir.

Yargılamanın sonraki aşamalarını soruşturma aşamasının belirlediği ve yönlendirdiği gerçeğini göz ardı etmemiz mümkün değildir. Soruşturma evresinin tek karar merkezi ise Cumhuriyet Savcısıdır, bütün yetkiler Savcı odaklı düzenlenmiştir.

5271 Sayılı CMK da C. Savcısının ….Şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü olduğu vurgusu yapılmıştır. Burada C. Savcısının şüphelinin aleyhine olduğu kadar lehine delilleri de toplamakla yükümlü olması onun TARAFSIZ konumda bulunduğunu ve öyle DAVRANMAK ZORUNDA OLDUĞUNU gösterir.

C. Savcısının bu yükümü sanığın adil yargılanma ve hukuk devleti ilkelerinin ışığı altında yargılanması için zaruridir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30