”Kabul Edilen” Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri

yargilama-hukuku-620x330

CMK.’nın 311. maddesinde hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi sebepleri sayılmıştır. Ancak hukukta teoriden çok pratik, yani uygulama önemlidir. Uygulamayı bilmezseniz savunmaya yönelik çabalarınızın sonuç vermesi de zordur. Örneğin bazı hükümlüler mahkumiyetleri kesinleştikten sonra mevcut avukatları vasıtasıyla yargılamanın yenilenmesi yasa yoluna başvurmaktadır.Yapılan başvuru genellikle dosyada daha önce ileri sürülen savunmaların, istinaf/temyiz dilekçesinin tekrarından ibaret olur ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin talepler de haliyle olumsuz sonuçlanır.

Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunacak hükümlü vekilinin öncelikle uygulamada mahkemelerin “hangi suç” açısından neleri” yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edebildiğini bilmesi gerekir. Çünkü mahkemelerin neleri yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul ettiğini, neleri etmediğinibu yöndeki başvuruların kabulüne ve reddine ilişkin emsal yargı kararlarını bilirseniz, yani başvurunuzu uygulamayı dikkate alarak hazırlarsanız yargılamanın yenilenmesi talebinizin en azından kabul edilebilme ihtimali olur.

Uygulamaya bakıldığında en sık kullanılan ve en fazla kabul gören yargılamanın yenilenmesi sebebi yeni olay ve deliller sebebidir. CMK.’nın 311/1-e bendinde belirtildiği üzere “Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte” ise hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesine karar verilmelidir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2014/121 Karar sayılı ilamında da açıklandığı üzere, yenilikten anlaşılması gereken taraf bakımından değil, mahkeme bakımından olay ya da delilin yeni olmasıdır. Yani hükümlünün bildiği veya bilmesi gereken bir olay veya delil, mahkemece bilinmiyorsa veya öğrenilmekle birlikte değerlendirilmemişse yargılamanın yenilenmesi nedeni olabilecektir.

Yargılamanın yenilenmesi talebi için süre ve sayı sınırı yoktur. Mahkumiyet kararınız kesinleşti ise şartları varsa her zaman yargılamanın yenilenmesini isteyebilirsiniz. Daha önce yargılamanın yenilenmesine yönelik talebiniz reddedilmiş olsa bile başka bir sebep göstererek yeniden yargılamanın yenilenmesini talep edebilirsiniz.

Aşağıda, kabul edilmesi gereken yargılamanın yenilenmesi sebeplerine ilişkin yüzlerce Yargıtay kararından yalnızca bir kaçına yer verilmiştir;

“…..24/03/2015 tarihli ve 2015/22 esas, 2015/113 Sayılı kararı ile sanık hakkında yağma suçundan mahkumiyet kararı verildiği, sanık müdafii tarafından verilen 15/02/2016 tarihli yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde özetle, müvekkili sanığın mağdurlara yönelik yağma eyleminde bulunmadığı, olay sırasında mağdurlara nasihatta bulunmaktan başka bir eylemi olmadığı, mağdurların ailelerini aramak için telefonlarını aldığı, mağdurların mahkeme tarafından alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları, yargılama aşamasında dinlenmeyen ve tanık olarak belirtilen …… ifadeleriyle olayın aydınlığa kavuşabileceği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, yargılamanın yenilenmesi talebi olarak ileri sürülen delillerin 5271 Sayılı CMK.’nın  318 ilâ 321. maddeleri uyarınca  yargılamanın yenilenmesini gerektirecek mahiyette olup olmadıklarının tespiti bakımından, kabule değer görülerek, toplanacak diğer delillerle birlikte değerlendirildikten sonra, yargılamanın yenilenmesinin kabul veya reddine karar verilmesinin uygun olacağı gözetilmeden, itirazın bu yönlerden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 Sayılı CMK.’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Dairemizden istenilmiştir. Kanun yararına bozma istemine dayanan ….. ihbar yazısı incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden kabulüyle itirazın reddine dair …… 04/04/2016 tarihli ve 2016/226 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA…’’(T.C. Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2016/4718 E. 2016/6269 K. 24.10.2016)

‘’…sanığın talebinde CMK.’nın 311/1. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisinin bulunmaması, anılan Kanun’un 317/2. maddesi gereğince herhangi bir yasal neden, dayanak, delil içermediğinden bahisle talebin reddine karar verilmiş ise de; sanığın 13/03/2015 tarihli yargılamanın yenilenmesi dilekçesinde dile getirdiği ve hükmü etkileyen, … İli … İlçesi Kavak Belde Başkanlığı yaptığı sırada belediyeye at yarışı ve cirit müsabakası için gönderilen ödenekle ile ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına yazılan yazı ve ekinde bulunan at yarışı yapıldığına dair belgeler ve tahakkuk evraklarındaki imzanın kendisine ait olmadığına dair iddiasınındiğer iddialarla birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde, anılan Kanun’un 311. maddesi kapsamında, yapılacak yeni değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak delillerin sanık lehine kabule değer olabileceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden… 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.03.2015 gün ve 2015/30 esas, 2008/69 Sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair … 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25.03.2015 gün ve 2015/164 değişik iş sayılı kararının CMK.’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA…’’ (T.C. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/12214 E., 2016/8768 K. 23.12.2016)

Yargılamanın yenilenmesi başvurusunda bulunacaksanız dosyanızla ilgili yeni bir bakışına açısına sahip ve yargılamanın yenilenmesi mevzuatına hakim bir ceza avukatıyla hareket etmeniz ve süreci onunla birlikte takip etmeniz faydanıza olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30