Kesinleşmiş Cezanız Uzlaşmaya Tabi İse Kaldırılabilir!

ceza-hukukunda-yeni-donem-cinsel-saldirida-cezalar-artiyor

       Mahkumiyetinize konu suç uzlaşma kapsamında olduğu halde hakkınızda uzlaşma yoluna gidilmemiş veya 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun’un CMK.’nın 253. maddesinde yaptığı değişiklik sonucu mahkumiyetinize konu suç uzlaşma kapsamına alınmış olabilir.

       Yargıtay Ceza Daireleri temyiz incelemesi sırasında böyle bir durum fark ettiklerinde; “….02.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK.’nın 253. madesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla 5237 sayılı TCK.’nın 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş bulunduğundan diğer yönleri incelenmeksizin hükmün … bozulmasına...” şeklinde bozma kararları vermektedir. Aynı uygulama istinaf yasa yolunda bölge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafından da gözetilecektir.

      Kesinleşmiş dosyalarda ise böyle bir durum mahkemece re’sen (kendiliğinden) yahut sanık müdafiinin başvurusu üzerine fark edilirse infaz evrakının bila ikmal (yerine getirilmeksizin) iadesi istenmekte ve mahkumiyet hükmünün infazının durdurulmasına, hükümlü başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu değilse salıverilmesine  ve dosyanın gereği için uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verilmektedir.

     Uzlaştırma bürosunca taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa davanın düşürülmesine karar verilecektir. Aksi takdirde yeniden hüküm kurulacak ve bu hüküm de tekrar kanun yolu başvurusuna tabi olacaktır:

CMK.’nın 253. maddesine göre uzlaşmaya tabi suçlar:


a)
 Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar. (Şikayete bağlı suçların neler olduğu başka bir makalemizde ayrıntılı olarak açıklamıştır ancak şikayete bağlı olsa dahi cinsel suçlarda uzlaştırmaya gidilemez


b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, TCK.’da yer alan; 

1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra nitelikli yaralama halleri hariç madde 86 ve 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89), 
3. Basit Tehdit (madde 106/1.fıkra) 
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116)
5. Hırsızlık (madde 141),
6. Basit Dolandırıcılık (madde 157),
7. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
8. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239), suçları” yönünden uygulanabilir.

c) Suça sürüklenen çocukların (fail 18 yaşını doldurmamışsa) kamu tüzel kişiliğine karşı olmamak koşuluyla işledikleri üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.

d) Özel kanunlarında uzlaştırmaya tabi olduğu belirtilen suçlarPatent Haklarının Korunması Hakkında KHK, Markaların Korunması Hakkında KHK gibi.

CMK. 253/3 Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçu işlemek amacıyla ya da bu suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde, uzlaştırma yoluna gidilemez. Örneğin konut dokunulmazlığının ihlali suçu normalde uzlaşmaya tabidir. Ancak uzlaşmaya tabi olmayan cinsel saldırı suçunun işlenmesi amacıyla veya bu suçla birlikte işlenirse uzlaştırmaya gidilemez. Yine TCK. 157’de düzenlenen basit dolandırıcılık suçu uzlaşmaya tabidir. Ancak uzlaşmaya tabi olmayan resmi belgede sahtecilik suçu ile birlikte işlenmişse uzlaştırmaya gidilemez.

İşlenen suç uzlaşmaya tâbi bulunsa dahi suçtan zarar görenin kamu tüzel kişisi  olması durumunda uzlaşma hükümleri uygulanamamaktadır.

Not: Uzlaşmaya tabi olmayan suçlardan verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararlarına karşı da başvurulabilecek kanun yolları mevcuttur. Diğer makalelerimizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30