Uygulamada Yargılamanın Yenilenmesi Sebeplerine Örnekler

yargilama-hukuku-620x330

1- Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahte olduğunun anlaşılması;

Sanık kasten yaralama suçundan mahkum edilmiş, mağdurun hayati tehlike geçirdiğini gösterir adli muayene raporu sebebiyle cezası TCK.’nın 87-d maddesi uyarınca artırılmıştır. Bahse konu raporda doktor adına atılan imzanın sahte olduğu ortaya çıkarsa bu durum sanığın cezasını doğrudan etkileyeceğinden yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

2- Yeminli bir tanık veya bilirkişinin hükümlü aleyhine gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiğinin ortaya çıkması:

Sanık resmi belgede sahtecilik suçundan mahkum edilmiş olup mahkumiyet hükmü suça konu belge üzerindeki yazı ve imzaların sanığın eli ürünü olduğunu mütalaa eden bilirkişi heyeti raporuna dayanılarak verilmiştir. Bahse konu raporun katılan tarafından sağlanan maddi menfaat nedeniyle bilirkişilerce sanık aleyhine düzenlendiğini gösterir somut veriler ortaya çıkarsa yargılamanın yenilenmesi sebebidir. Yine ifadesi sanık aleyhine hükme esas alınan yeminli bir tanığın yalan tanıklıkta bulunduğu başka bir mahkemedeki ifadesinden anlaşılır ise yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

3- Hükme katılmış hakimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek şekilde görevini yapmada kusurlu olması;

Mahkumiyet kararı veren hakimlerden birisi hakkında hükümlüye karşı görevini kötüye kullandığı iddiasıyla (taraflı davranmak, kin duymak, katılan yanı kayırmak, rüşvet almak gibiiddianame düzenlenir veya ceza verilirse yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

4-  Mahkumiyete dayanak gösterilen hukuk mahkemesi kararının kesinleşmiş başka bir kararla ortadan kaldırılması;

Sanık senet üzerindeki yazı ve imzalarının kendisine ait olmadığı hususunda itirazda bulunarak icra takibine karşı icra mahkemesinde dava açarak itirazda bulunmuş, bu davada alınan bilirkişi raporunda sanık aleyhine görüş bildirilince hukuk mahkemesince itiraz reddedilmiştir. Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan mahkumiyete hükmeden ceza mahkemesi, hukuk mahkemesinin bu kararına dayanmışsa ve dayanılan bu karar bozulmuş ise yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

5- Hükümlünün beraatini ya da daha hafif şekilde cezalandırılmasını sağlayabilecek nitelikte lehine yeni olaylar ve yeni deliller ortaya konulması;

Diğer bentlere nazaran geniş yorumlanabilecek olması sebebiyle uygulamada en çok medet umulan kanun maddesidir. Yeni olay veya delil demek; mahkemenin mahkumiyet hükmü verdiği esnada vakıf olmadığı-bilmediği olay veya delil demektir. Yoksa yenilikten kasıt illa zaman itibariyle hükümden sonra ortaya çıkması değildir.

Mahkemece bu yeni olay veya delil bilinse idi sanığın beraatine veya suç vasfının lehine değişmesine sebebiyet verecek olması gerekir.

Örneğin;

Öldürüldüğü düşünülen maktülün aslında intihar ettiğini ortaya koyan bir mektup, maktülün hükümlü değil de bir başkası tarafından öldürüldüğünü gösterir kamera kaydı, fotoğraf v.s. ortaya çıkması beraate yönelik yeniden yargılama sebeplerine,

Cebir, hile ve tehdit olmaksızın 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçunda mahkemece rızası geçerli sayılmayan mağdur çocuğun sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesinden sonra dava açarak yaşını büyütmesi üzerine suç tarihinde 15 yaşından büyük olduğunun anlaşılması, rızasını geçerli hale getireceğinden suç vasfını hükümlü lehine değiştirecek yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

Yukarıda CMK.’nın 311. maddesinde sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerini basit örneklerle anlaşılır hale getirmeye çalıştık. Burada yer vermediğimiz yargılamanın yenilenmesine dayanak gösterilebilecek onlarca sebep mevcuttur.

Yine 6216 sayılı Kanunun 50/2 maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarına dayanan yargılamanın yenilenmesi sebeplerine sonraki yazılarımızda yer vereceğiz.

Eğer dosyanızda yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulup başvurulamayacağını veyahut kesinleşmiş mahkumiyete karşı başka hangi kanun yollarının denenebileceğini öğrenmek istiyorsanız olağanüstü kanun yollarına hakim bir ceza avukatından görüş almanız faydanıza olacaktır.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30