Bozma Kararına İtiraz Kabul Edildi

yargc.jpg-616x300

SANIK ALEYHİNE VERİLEN YARGITAY BOZMA KARARINA DA CMK. 308 UYARINCA İTİRAZ EDİLEBİLİR!

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29.12.2009 tarihinde kasten yaralama suçundan sanık B. D.’nin 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 26.03.2013 tarihinde sanığın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerekirken hatalı şekilde eyleminin yaralama olarak nitelendirildiği gerekçesi ile hükmün sanık aleyhine bozulmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 11.04.2013 tarihinde; sanığın kastının yaralama olduğu, TCK’nun 86 ve 87. maddeleri ile cezalandırılmasının yerinde olup, öldürmeye teşebbüs suçundan 81 ve 35. maddeleri gereğince karar verilmesi gerektiği yönündeki bozma ilamının yasaya aykırı olduğu görüşüyle bozma kararına karşı CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurarak Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün TCK’nun 53. maddesi yönünden düzeltilerek onanmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

Yargıtay C. Başsavcılığının CMK 308. maddesi uyarınca yaptığı itirazı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde sanığın eyleminin kasten yaralama olarak kabulü gerektiğinden bahisle;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2) Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 26/03/2013 tarihli bozma kararının KALDIRILMASINA,

3) Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/12/2009 tarihli kararının DÜZELTİLEREK ONANMASINA karar verdi.

Yukarıdaki olayda eylemin yaralama değil adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten bozma ilamına göre sanığın 3 yıl 9 aydan çok daha fazla ceza alması gerekecekti. Yargıtay C. Başsavcılığı CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay 1. Ceza Dairesinin sanık aleyhine verdiği (suç vasfını sanık aleyhine ağırlaştırarak sanığın cezasının artırılmasını öngören) bozma kararına karşı sanık lehine itiraz yoluna gitmiş ve neticesinde Ceza Genel Kurulu itiraz istemini haklı bularak bozma kararını kaldırmış, hükmün onanmasına karar vermiştir. Böylece sanık 3 yıl 9 aydan çok daha fazla ceza almaktan kurtulmuştur.

CMK. 308 maddesi uyarınca genellikle Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarına karşı itiraz yoluna gidilmekte ise de sanık hakkındaki beraat kararını bozan veya sanığa verilen cezayı az bularak ağırlaştırmak isteyen Yargıtay Ceza Dairelerinin BOZMA kararlarına karşı da CMK 308 uyarınca itiraz yoluna gidilebilir. CMK. 308’deki anlatım gayet açıktır.

CMK 308 “Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı (onama veya bozma fark etmiyor) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen (kendiliğinden) veya istem üzerine (sanık ve sanık avukatı bu konuda bir çalışma hazırlayarak talepte bulunabilir) ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.” (Sanık lehine onama veya bozma kararına itiraz ediyorsanız süre sınırı yoktur.)

Yargıtay C. Başsavcılığı’nın yalnızca sanık “aleyhine” itiraz başvuruları açısından (yani sanığa verilen ve onanan beraat kararının bozulması veya sanığın cezasının artırılması açısından) 30 günlük süre vardır.

Sadece şahsi fikrim değildir; kanunun anlamı budur, Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bu görüştedir. Uygulama da böyledir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30