Cinsel Saldırı ve Evlilik İçi Tecavüz

16450
Yetişkinlerin yani 18 yaşından büyüklerin vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel ilişkiye varmayan cinsel davranışlar cinsel saldırı olarak kabul edilmiş ve şikayet halinde cezalandırılmaları öngörülmüştür.

Cinsel ilişkiye varanlar ise nitelikli cinsel saldırı olarak kabul edilmekte şikayet koşulu aranmamaktadır.

Burada dikkate değer ve toplumda pek bilinmeyen husus resmi evlilikleri olsa dahi evli kadın kocası tarafından nitelikli cinsel saldırıya yani halk arasında bilinen adı ile tecavüze maruz bırakılır ve şikayette bulunur ise kocası 7-12 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Yani 18 yaşından büyük olsa ve resmi olarak evli olsa dahi kadın kocasının cinsel arzularını her koşulda yerine getirmek zorunda değildir. Kadının evlenmiş olması cinsel dokunulmazlığından cinsel özgürlüğünden feragat ettiği anlamına gelmemektedir. Kadına rızası olmadığı halde kocası örneğin tehdit veya güç kullanılarak tecavüz etmiş ise bu evli olmayanlar arasındakinden farklı olmayacak şekilde aynı cezaya tabidir. Burada sadece şikayete bağlı olma koşulu aranmaktadır.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların yargılaması sırasında mağdurun gerçek yaşının tespiti, rızasının var olup olmadığı, suç sonucunda ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmadığı, suçun işleniş şekline göre başkaca ağırlaştırıcı sebebin var olup olmadığı, tarafların aşamalardaki beyanlarının sıhhati, gerektiğinde olay yerinde keşif yapılması, tanık anlatımları gibi yargılamanın seyrini değiştirebilecek olguların çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Kanun metni;

TCK. Madde 102

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı,

d) Silâhla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır.

(5) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30