Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

Ekran-Resmi-2015-05-22-17.24.49-665x300
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçu Türk Ceza Kanunun 155. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

Başkasına ait olup da, “muhafaza etmek veya” belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Sonuçları bakımından oldukça ağır olan güveni kötüye kullanma suçu soruşturma ve kovuşturma aşamasından itibaren doğru ve yeterli bir savunma ile desteklenmelidir. Bu suç bakımından somut gerçeğin ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Bu aşamada bir ceza avukatından bilgi alınmalı deliller ve savunmalar mahkemeye sağlıklı bir şekilde aktarılmalıdır.

Konu ile ilgili bir Yargıtay kararında;

“… Sanığın, kiralamak amacıyla katılana ait aracı aldığı ancak iade etmediği, sözü edilen aracın terk edilmiş halde kolluk kuvvetlerince bulunduğu şeklinde belirlenen eyleminin güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğuna yönelik kabul hukuka uygundur.”T.C. Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/928 E.  2012/41719 K.  19.6.2012 T.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30