Çocuğun Cinsel İstismarı

C95JEN-child-abuse_3027896b-620x300
Ceza kanunumuz 18 yaşını tamamlamamış kişileri çocuk olarak kabul etmiş, yetişkinlere nazaran çok daha sert yaptırımlarla korumuştur.

TCK. Çocuklar hakkında yaş bakımından ikili bir ayrım yapmıştır.

15 yaşını tamamlamamış veyahut tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı yapılan her türlü “cinsel davranış” cinsel istismardır. Bu gruptaki çocukların rızalarının bulunup bulunmamasının bir önemi yoktur çünkü rızaları geçerli kabul edilmemektedir. Diğer yandan  Anadolu’da 15 yaş altındaki çocukların imam nikahı ile evlendirildiklerini biliyoruz. Burada çocuklarına karşı cinsel ilişkiye onay veren anne-baba da ceza kanununda yardım eden olarak kabul edilmekte ve kanunen cezalandırılmaları öngörülmektedir.

Cinsel istismarın çok ağır şekilde cezalandırılmasının sebebi çocuğun suça karşı direnme gücünün azlığı ve suçun sonuçlarının çocuk üzerindeki etkisinin daha ağır olmasıdır.

TCK. da;

a) Cinsel ilişkiye varmayan istismar (öpme,okşama,sarılma vb.) 3-8 yıl,

b) Cinsel ilişkiye varan istismar ise 8-15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmış ve bu cezanın ağırlaştırıcı sebeplerle artabileceği kabul edilmiştir.

Yine cinsel istismar sonucunda çocuğun  beden veya ruh sağlığı bozulur ise verilecek ceza 15 yıldan az olmayacaktır.

Beden sağlığının bozulması; AIDS, Hepatit, verem gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanması , hamile kalması.

Ruh sağlığının bozulması ise; travmaya dayalı stres bozukluğu gibi.

Adli Tıp Kurumu raporlarına göre 2-6 aylık tedaviye rağmen iyileşme göstermeyen ruhsal bozuklukların oluşması, kalıcı bozukluk olarak kabul edilmiştir.

15 yaşını tamamlamış ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilen çocuklara karşı cinsel istismarın gerçekleştiğinin kabulü için rızalarının olmaması gerekir. Suçlunun mağdura karşı güç kullanarak, tehdit , hile ile veyahut iradesini etkileyen başka bir şekilde eylemi gerçekleştirmesi gerekir ki cinsel istismar suçu oluşsun.

Aksi halde yani rıza var ise reşit olmayan ile cinsel ilişki suçu oluşur ki bu cezası nispeten çok daha hafif olan ve şikayete bağlı olan farklı bir suçtur; Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kanun Metni TCK. Madde 103

(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cinsel istismar deyiminden;

a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) (Değişik fıkra: 29/06/2005-5377 S.K./12.mad) Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının bozulması hâlinde, onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

(7) Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30