Hakaret Davası

kizlarin-kufur-etmesi_85185-642x300
Sms ile, mail ile, twitter veya facebook üzerinden veya yazılı, sözlü, görüntülü  ve sair herhangi bir şekilde hakarete maruz kaldı iseniz; hakaret edenin hapis cezası ile yargılanacağını hatta ondan manevi tazminat da talep edebileceğinizi bilmelisiniz.

Türk ceza kanunun 125. vd. maddelerinde hakaret suçu düzenlenmiştir.

 

Buna göre;

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

işlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Mağdurun belirlenmesi

Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir.

Görüldüğü gibi kanun koyucu kişinin varlığının önemli bir parçası olan onuruna ve şerefine yapılan saygısızlığın cezalandırılmasını öngörmüştür. Her birey onur ve şerefini koruma hakkına sahiptir.

Hakarete uğrayan kişi bu durumu ispat ettiği sürece sanığın cezalandırılması kaçınılmazdır. Burada en önemli unsur ispat araçlarıdır. Bunların neler olduğu hangi davranışların veyahut sözlerin hakaret unsuru barındırdığı ancak iyi bir ceza avukatı vasıtasıyla belirlenebilir. Bu sebeple kişiler hakarete uğradıklarında bizzat yada bir ceza avukatı vasıtası ile ilgili makamlara başvurmalıdırlar aksi takdirde uygulamada da bir çok kez karşılaştığımız gibi hakaretler, tehditlere tehditler ise eylemlere dönüşmekte ve telafisi imkansız zararlar meydana gelmektedir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30