Silah Ticaretinden Cezası Onanan Sanık CMK 308 İtirazı Üzerine Beraat Etti

gunssss

SİLAH TİCARETİNDEN 4 YIL 2 AY CEZASI ONANAN SANIK, CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE BERAAT ETTİ.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi 10.07.2008 tarihinde Sanık İ.K. hakkında bireysel silah ticareti suçundan 6136 sayılı Kanunun 12/1 maddesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.

(Mevzuat: 6136 Sayılı Kanun Madde 12 /1 (Değişik: 23/1/2008-5728/155 md.) Her kim bu Kanunun kapsamına giren ateşli silahlarla bunlara ait mermileri ülkeye sokar veya sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun hükümleri dışında ülkede yapar veya bu suretle ülkeye sokulmuş ve ülkede yapılmış olan ateşli silahları veya mermileri bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya bilerek aracılık eder, satar veya satmaya aracılık ederse veya bu amaçla bulundurursa beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.)

Hükmün sanık avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi 09.01.2012 tarihinde hükmün düzeltilerek onanmasına karar verdi ve mahkumiyeti kesinleşen sanık hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı özel dairenin düzeltilerek onama kararından 15 ay sonra 19.03.2012 tarihinde olayda suç vasfında yanılgıya düşülmek suretiyle sanık hakkında fazla cezaya hükmedildiği görüşü ile CMK. 308. maddesi uyarınca Yargıtay 9. Dairesinin düzelterek onama kararının kaldırılarak mahkumiyet hükmünün sanık lehine bozulmasını talep etti.

CMK. 308 maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 09.01.2012 tarihli düzeltilerek onama kararının KALDIRILMASINAVan 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.07.2008 tarihli hükmünün sanık hakkında yapılan arama işlemi hukuka aykırı olup bu arama sonucunda elde edilen delillerin hükme esas alınamayacağı, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi hatalı olduğundan bozulmasına 28.04.2015 tarihinde karar verdi. 

Cezası onanan/düzeltilip onanarak mahkumiyetleri kesinleşen vatandaşlarımız olağanüstü kanun yolları konusunda uzman bir ceza avukatından destek alıp ciddi bir çalışma hazırlatarak yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi dosyasının CMK. 308 uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığınca yeniden incelenmesini sağlayabilir, Yargıtay C. Başsavcılığı itiraz talebini haklı görülürse de süreç sonunda daha önce onanarak kesinleşen mahkumiyeti kaldırılarak beraat edebilir ya da sanığın mahkum edildiği hapis cezasının miktarı azaltılabilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30