Tebliğnamenin Anlamı ve Tebliğnameye İtiraz

Judge-gavel_2750988b-620x300
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ceza Dairelerine hitaben düzenlenen tebliğname, Yargıtay Cumhuriyet Savcısının yerel mahkeme dosyası üzerinde usul ve esas yönünde yaptığı inceleme sonunda kararın onanması-bozulması veya düzeltilerek onanması hususunda görüşünü içerir yazılı bir belgedir.  Ayrıca temyiz süresinin aşıldığı veya temyize tabi bir karar olmadığı anlaşılır ise temyiz talebinin reddi görüşü ile dosya ilgili ceza dairesine gönderilmektedir.

Tebliğnamedeki görüşler ve anlamları;

a) Kararın onanması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın kanuni usul ve esaslara uygun olduğu,
b) Kararın bozulması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın usul ve esas yönünden madde madde gösterilen eksiklik ve hataları içerdiği
c) Kararın düzeltilerek onanması istenmişse; yerel mahkemece verilen temyize konu kararın usul ve esas yönünden kimi eksiklik ve hataları içerdiği ve fakat bunların bozma nedeni olacak derecede görülmeyip Yargıtay Ceza Dairelerince düzeltilebilecek nitelikte olduğu,

Tebliğname Yargıtay Ceza Dairelerinin iş yükünü hafifleten, yönlendirici, hızlı ve doğru karar vermelerine yardımcı bir belgedir.
Tebliğnamede belirtilen görüş çok önemli olmakla birlikte Ceza Daireleri için bağlayıcı değildir. Ceza daireleri tebliğnamedeki görüşün aksine de karar verebilmektedirler.

Tebliğnamedeki görüş aleyhinize ise itiraz etme gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Ancak Yargıtay Ceza Dairelerinin çoğunlukla tebliğnamede ileri sürülen görüşe uygun karar verdiğini dikkate alır iseniz  CMK297/3 gereği tebliğnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap vermeniz yararınıza olur.

Mahkumiyet kararı aldınız ve tebliğnamede hükmün onanması istenmişse, temyiz dilekçenizde lehinize ileri sürdüğünüz sebeplere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itibar edilmediği anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda iseniz konusunda uzman bir ceza avukatından yardım alarak vakit geçirmeden onun hukuki bilgi ve desteğinden faydalanmanız, tebliğnameye karşı itirazlarınızı,ek beyan ve savunmalarınızı hüküm kesinleşinceye dek Yargıtay’daki dosyanıza sunmanız yararınıza olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30